Vilkårene

Våre priser er

  • Like for alle
  • Pr. salong uansett størrelse
  • Uten moms
  • Uten skjulte gebyrer

Velger du oss

  • Hjelper vi deg, så alt blir satt opp perfekt til din salong
  • Får du gratis opplæring
  • Det er ingen minimum bindingstid
  • Oppsigelse er gjeldende måned + 1 måned
  • Utlevert din kundedata uten kostnader om du avslutter som kunde

Omfang

Hairtools ApS stiller via Internett sitt booking- og kassasystem til Brukerens disposisjon. Omfanget kan endres kontinuerlig i form av ytterligere tilleggsprodukter, moduler eller antall brukere. Brukeren har kun rett til å bruke systemet i samsvar med instruksjoner og anvisninger som Brukeren mottar fra Hairtools ApS.

Varighet

Abonnementet trer i kraft ved oppstart og tegnes for 1 måned av gangen. Hvis abonnementet ikke er avsluttet, ansees det å bli utvidet med ytterligere en måned. Første faktureringsperiode går fra startdato til slutten av måneden. Deretter faktureres brukeren månedlig på forhånd.

Betalingsbetingelser

Abonnementet betales før den 1. i måneden. Dersom betalinga ikke mottas i tide, vil et gebyr på 100,- bli belastet. Er ikke betalingen mottatt innen 8 dager etter purring utstedes, er Hairtools ApS berettiget til å sperre adgang inntil betalingen er registrert. Ved registrering på Betalings Service tillater Brukeren herved en betalingsavtale med Hairtools ApS, som innebærer at brukerens bank automatisk kan overføre gjeldsforhold mellom brukerens konto og Hairtools-konto.

Prisendringer

Ved endring av omfang i henhold til tilleggsprodukter, ekstra moduler eller antall brukere reguleres den månedlige lisensen uten varsel til den en hver tid gjeldende pris, som finnes i administrasjonsmodulen. Hairtools ApS er berettiget til å foreta generell prisstigning uten varsel tilsvarende stigning i nettoprisindeksen samt berettiget til å foreta individuell prisstigning med 3 måneders varsel.

Ved registrering til Betalings Service gir Brukeren tillatelse til å inngå betalingsavtale med Hairtools ApS, som innebærer at Brukerens bank automatisk kan overføre gjeldsforhold mellom Brukerens konto og Hairtools konto.

Driftsstabilitet

Driftsforstyrrelser forårsaket av faktorer, som ikke kan styres av Hairtools ApS, er irrelevant.

For å yte best mulig service for Brukeren, er det nødvendig periodisk å utbygge og utskifte teknisk anlegg samt foreta oppdateringer. I den forbindelse forbeholder Hairtools ApS seg retten til, etter rimelig varsel, å foreta kortvarige avbrytelser. Avbrytelser vil fortrinnsvis bli gjennomført i tidsrommet 21:00- 06:00.

Hairtools ApS forbeholder seg retten til å kontinuerlig foreta oppdateringer og forbedringer i systemet.

Forsinkelser og feil

I tilfeller av tekniske problemer eller andre unormale forhold, som er innenfor Hairtools ApS kontroll- vil arbeid bli utført hurtigst mulig og uten unødige forsinkelser.

Hairtools ApS påtar seg ikke ansvar for forsinkelser, feil eller mangler som følge av svikt eller feil på modemutstyr, ADSL-forbindelser, linjer, installasjoner mm.

Opplysninger som sendes via e-mail eller SMS fra Hairtools, ansees for å være gyldig og korrekt på avsendelsestidspunkt. Forhold som oppstår etter tidspunkt for avsendelse av e-mail og SMS, kan imidlertid resultere i endringer i opplysninger som er registrert i Hairtools kjernesystem.

Eiendomsrett

Programmet, websider, tekster, logoer er opphavsrettslig beskyttet og tilhører fullt og helt Hairtools ApS.

Brukeren eier og kan fritt disponere data i systemet. Opphører en avtale- enten pga abonnementsoppsigelse eller mislighold- mister Brukeren adgang til systemet, men eksisterende data kan inntil 30 dager etter opphør bestilles på cd-rom mot gebyr til den hver tid gjeldende pris, som finnes i administrasjonsmodulen.

60 dage etter abonnementets opphør vil alle data bli permanent slettet. Transaksjonsdata ansees som foreldet etter 5 år og slettes deretter løpende fra systemet.

Hairtools ansvar

Hairtools ApS er ansvarlig etter dansk retts alminnelige regler for tap, som skyldes feil eller forsømmelse, men er ikke ansvarlig for feil, som kan være i Brukerens data.

Hairtools ApS’ erstatningsansvar kan uansett årsak, ikke overstige det beløpet Brukeren har betalt for å anvende systemet i en periode på 12 måneder inntil den erstatningspliktige hendelsen inntraff.

Brukerens ansvar

Brukeren har ansvaret for at brukernavn og tilhørende adgangskoder ikke blir misbrukt. Brukeren har ansvaret for at de benytter PCer og at adgang til Internett fungerer.

Som kunde er du alene ansvarlig for, at kravene i henhold til lov om behandling av personopplysninger samt regler i henhold til markedsføringsloven overholdes.

Overdragelse

De rettigheter og forpliktelser, som du har ervervet i henhold til nåværende avtale, kan ikke uten Hairtools ApS skriftlige samtykke overdras helt eller delvis til tredjepart. Hairtools ApS er berettiget til helt eller delvis å overdraga eller på annet vis overlate sine rettigheter og forpliktelser i henhold til nåværende avtale til tredjepart.

Oppsigelse

Avtalen kan gjensidig kun sies opp skriftlig for å være gyldig. Avtalen kan ikke sies opp for en allerede påbegynt abonnementsperiode. Oppsies abonnementet skriftlig innen 14 dage etter oppstart, betraktes avtalen som ikke inngått, men oppstarts omkostninger refunderes ikke.

Force majeure

Ingen av partene kan gjøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrenset til krig, opptøyer, opprør, generalstreik, brann, naturkatastrofer, valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, avbrytelse av alminnelig samferdsel, avbrytelse av eller svikt i energi- forsyning, langtids sykdom hos nøkkel-medarbeider samt inntredelse av force majeure hos underleverandører.

Taushetsplikt

Hairtools ApS har taushetsplikt om all informasjon, Hairtools ApS måtte komme i besittelse av om Brukeren. Hairtools ApS skal også sørge for at mottatte opplysninger ikke videregies eller anvendes til andre formål enn de som følger avtalen, med mindre at Brukeren på forhånd gir skriftlig samtykke til at all data behandles sikkerhetsmessig forsvarlig og fortrolig.

Tvister

Enhver tvist mellom partene skal avgjøres i henhold til dansk rett ved byretten i København.

København, den 21. april 2010, revisjon 4

Hairtools ApS (CVR 26265193)
Lautrupvang 24
2750 Ballerup

Close Menu